Kế hoạch tổ chức chương trình "Chào tân sinh viên K16 Khoa Kinh tế"
27/08/2019 | 2627 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

KHOA KINH TẾ

Số: 01/KH – K16 KTE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 8 năm 2019


KẾ HOẠCH

Tổ chức chương trình “Chào tân sinh viên K16 Khoa Kinh tế”

 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Nhằm chào đón Tân sinh viên K16 - Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh tựu trường; 

- Giúp các Tân sinh viên làm quen và hòa nhập với môi trường học tập, đào tạo Đại học tại Nhà trường và Khoa Kinh tế;

- Thông qua chương trình các Tân sinh viên và sinh viên các Khóa sẽ có cơ hội làm quen và giao lưu; kết nối, chia sẻ cùng với các thầy giáo, cô giáo của Khoa Kinh tế;

- Tạo khí thế hào hứng, sôi nổi; tạo động lực trong học tập và hoạt động cho các đoàn viên sinh viên của Khoa Kinh tế;

Khoa Kinh tế xây dựng kế hoạch và tổ chức chương trình “Chào Tân sinh viên K16 Khoa Kinh tế”.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Thời gian: Từ 8h30 - 17h00 ngày 30/8/2019 (Thứ sáu)

2. Địa điểm: Khu “Trải nghiệm giáo dục Wonderland Tân Cương

3. Đối tượng tham gia

- Toàn thể các cán bộ, giảng viên Khoa Kinh tế;

- Sinh viên K15, K16; Ban cán sự lớp, BCH Đoàn - Hội K13, K14 Khoa Kinh tế;

- Những sinh viên K13, K14 Khoa Kinh tế (có nguyện vọng và tự nguyện đăng kí tham gia).

4. Kinh phí

- Khoa Kinh tế sẽ hỗ trợ phần lớn kinh phí cho tổ chức chương trình; hỗ trợ toàn bộ kinh phí cho sinh viên K16; hỗ trợ 60% kinh phí cho mỗi sinh viên tham gia chương trình.               

- Mỗi sinh viên tham gia chương trình đóng góp thêm 40% kinh phí (tương ứng 60.000 đ/sinh viên); nộp trước 16h ngày 27/8/2019.

III. NỘI DUNG

1. Tổ chức giao gặp mặt, giao lưu giữa các cán bộ, giảng viên với sinh viên Khoa Kinh tế và vinh danh Thủ khoa K16 (Có chương trình chi tiết kèm theo)

Thời gian: 10h00, ngày 30/8/2019

Địa điểm: Lớp học kỹ năng sống - Khu trải nghiệm giáo dục Wonderland Tân Cương.

2. Tổ chức hoạt động Teambuilding (Có chương trình chi tiết kèm theo)

Nhằm bồi dưỡng cho các đoàn viên, hội viên kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo trong tổ chức, kỹ năng giao tiếp, các trò chơi…

Thời gian: 13h30, ngày 30/8/2019

Địa điểm: Khuôn viên khu trải nghiệm giáo dục Wonderland Tân Cương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế

- Xây dựng kế hoạch; chỉ đạo cán bộ, giảng viên và các bộ phận trong Khoa phối hợp thực hiện.

- Báo cáo Đảng ủy, Ban Giám hiệu về kế hoạch tổ chức chương trình.

2.  Cố vấn học tập; BCH Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Khoa Kinh tế

- Tuyên truyền chương trình tới các sinh viên, đoàn viên, hội viên; khuyến khích các sinh viên, đoàn viên, hội viên tham gia chương trình.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sinh viên tham gia chương trình.

- Tập hợp danh sách sinh viên tham gia chương trình gửi về văn phòng Khoa Kinh tế, phòng 409, Nhà Hiệu bộ Trường đại học Kinh tế và QTKD trước 11h00, ngày 26/8/2019. Bản mềm gửi vào email: khoakinhte@tueba.edu.vn

 

Nơi nhận:

  • - Đảng ủy, BGH (để b/c);
  • - BCN Khoa Kinh tế;
  • - Cố vấn học tập; BCH ĐTN- HSV Khoa (để t/h);
  • - Các lớp, Chi đoàn (để t/h);
  • - Đăng tải Website;
  • - Lưu: VP Khoa Kinh tế.

TM. BAN CHỦ NHIỆM

PHÓ TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

TS. Nguyễn Tiến Long

 

 

Khoa Kinh tế

Video