Thông báo viết bài tham dự hội thảo "Huy động nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới".
02/03/2017 | 168 lượt xem

Kính gửi thầy, cô thông báo viết bài tham dự hội thảo 'Huy động nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới'. Nội dung chi tiêt thầy, cô xem tại 

 

http://tueba.edu.vn/bai-viet/thong-bao/thong-bao-vv-viet-bai-tham-luan-hoi-thao-ve-van-deve-van-deve-van-deve-van-de-huy-dong-nguon-luc-tai-chinh-cho-xay-dung-nong-thon-moi-2377.htm

Video