Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 02/09/2018 đối với giảng viên và sinh viên hệ ĐHCQ
29/08/2018 | 803 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ&QTKD

Số:    889  /TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày   28   tháng  08   năm 2018

THÔNG BÁO
V/v Nghỉ lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9)

Theo thông báo số: 879/TB-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 27 tháng 08 năm 2018 của Nhà trường  về việc nghỉ lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9), cán bộ viên chức thuộc Nhà trường được nghỉ nhân dịp lễ Quốc khánhThực hiện công văn trên, Phòng Đào tạo xin thông báo đến toàn thể giảng viên và sinh viên hệ ĐHCQ được nghỉ giảng dạy và học tập từ chủ nhật (ngày 02/09/2018) đến hết thứ 2 (ngày 03/09/2018). Lịch giảng dạy và học tập bù vào chủ nhật (ngày 09/09/2018). Giảng đường và số tiết không thay đổi.

Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo đến giảng viên và sinh viên được biết để thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- BCN các khoa (t/hiện);

- Đăng tải Website trường;

- Lưu ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

TS. Đinh Hồng Linh

 

Video