Thông báo họp kê khai tài sản năm 2016
04/04/2017 | 718 lượt xem

Nội dung: Họp công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016

Thời gian: 9h ngày 5/4/2017
Địa điểm: PH B
Đề nghị các Thầy Cô tham gia đầy đủ đúng giờ.
Các Thầy Cô Trưởng Bộ môn thời khóa biểu lên lớp của GV cho Trưởng khoa và đôn đôc nhắc nhở GV tham gia họp đầy đủ.

Video