Sơ đồ tổ chức
16/08/2016 | 4552 lượt xem

 

DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ LÃNH ĐẠO

1. BAN CHI ỦY

- Ngô Thị Tân Hương (Bí thư)

- Phạm Hồng Trường (Phó bí thư)

- Nguyễn Thị Thu Hường (Chi uỷ viên)

- Nguyễn Ngọc Bính (Chi uỷ viên)

2. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

- Phạm Hồng Trường (Trưởng Khoa)

- Ngô Thị Tân Hương (Phó trưởng khoa).

3. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

-  Nguyễn Nam Hà (Chủ tịch)

- Nguyễn Thị Mai Hiền (Phó chủ tịch)

- Phan Minh Huyền (ủy viên)

- Phạm Thị Hồng Nhung (ủy viên)

- Tạ Mai Hương (ủy viên)

4. ĐOÀN THANH NIÊN

- Nguyễn Ngọc Bính (Bí thư)

- Nguyễn Hồng Hạnh (Phó bí thư)

- Tạ Bích Huệ (ủy viên)

- Phạm Thị Hồng Nhung (ủy viên)

- Nguyễn Việt Phương (ủy viên)

5. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

- Phạm Hồng Trường (Chủ tịch)

- Ngô Thị Tân Hương (Phó chủ tịch)

- Nguyễn Thị Thu Hường (uỷ viên)

- Trần Công Nghiệp (uỷ viên)

- Nguyễn Nam Hà (uỷ viên)

- Nguyễn Vân Thịnh (uỷ viên)

- Hoàng Thanh Hải (uỷ viên - thư ký)

6. TRỢ LÝ  KHOA

Trợ lý giáo vụ: Nguyễn Thị Mai Hiền 

Trợ lý Khoa học: Hoàng Thanh Hải

Trợ lý Khảo thí & ĐBLCGD: Nguyễn Trọng Bắc

 

Video