CÔNG BỐ KHOA HỌC KHOA KHCB QUÍ 1/2018
20/04/2018 | 1793 lượt xem
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
 
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
PHIẾU XÁC NHẬN CÔNG BỐ CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
STT Họ và tên tác giả Đơn vị Đồng tác giả Tên bài báo khoa học Cơ quan công bố
công trình
Thời gian Nước công bố
công trình
Ghi chú
1 Trần Thanh Tùng KHCB Nguyễn Thị Thu Hằng
Đỗ Thanh Phúc
Hoàng Thanh Hải
Mô hình phân tích các yếu tố tác động đến cầu lao động của các doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên Tạp chí Kinh tế & Quản trị Kinh doanh, ISSN 2525 -2569, trang 45- 49  T12/2017   Việt Nam  Bài báo đăng tạp chí 0,5 đ
2 Nguyễn Ngọc Bính KHCB Dương Tố Quỳnh Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn bóng
chuyền cho sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên.
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên; ISSN 1859-2171, tr 67 - 71.  T12/2017   Việt Nam  Bài báo đăng tạp chí 0,5 đ
3 Nguyễn Thị Thu Phương  KHCB   Ngô Thị Tân Hương Thực trạng công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho người lao động ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay Tạp chí Giáo dục; Chỉ số ISSN 2354-0753; Từ trang 04-08  T2/2018   Việt Nam  Bài báo đăng tạp chí 0,5 đ
4 Đồng Thị Hồng Ngọc KHCB Nguyễn Danh Nam (ĐH Sư Phạm ) Surveying student's competency in economics  and business administration training programs Vietnam Journal of Education; ISSN 2588-1477, tr 74 - 80  T3/2018   Việt Nam  Bài báo đăng tạp chí 0,75 đ
5 Nguyễn Trọng Bắc KHCB   On repeat-root constacyclic codes of length 100 over F_25 Southeast Asian journal of Sciences,
ISSN 2286 - 7724, Vol 5, No. 2 (2017), pp. 153 - 161
 T12/2017   Thailand  bài báo quốc tế
6 Nguyễn Trọng Bắc   Quantum codes over a class of finite commutative semisimple rings Southeast Asian journal of Sciences
ISSN 2286 - 7724,, Vol.5, No. 2 (2017), pp. 162 - 173
 T12/2017   Thailand  bài báo quốc tế
7 Nguyễn Trọng Bắc Sanh N(ngoài trường) A characterization of Noetherian modules by the class of one-sided strongly prime submodules Southeast Asian Bulletin of Mathematics
ISSN: 0129-2021 (Print) 0219-175X (Online), (2017) 41: 807 - 814
 T12/2017   Trung Quốc  bài báo quốc tế
8 Nguyễn Trọng Bắc Abhay,  Songsak (ngoài trường) On the symbol-pair distance of repeat-root constacyclic codes of prime power length  IEEE Transactions on Information Theory
 ISSN:0018-9448,  Vol. 64, No. 4, April 2018, 2417 - 2424
 T3/ 2018   Hoa Kỳ  Bài báo ISI
9 Nguyễn Trọng Bắc Songsak(ngoài trường) Negacyclic codes of length 4p^s over F+uF and their duals Discrete Mathematics
ISSN: 0012-365X, 341 (2018), 1055 - 1071.
 T3/2018   Hà lan  Bài báo ISI
10 Nguyễn Trọng Bắc Songsak,  H Dinh (ngoài trường) On a class of constacyclic codes of length 2p^s Bulletin of the Korean mathematical Society
ISSN 1015-8634 (Print)
ISSN 2234-3016 (Online). 
 T3/2018   Hàn Quốc  Bài báo ISI
11 Nguyễn Trọng Bắc Songsak, H.Q.Dinh, T.Vo (ngoài trường) On constacyclic codes of length 4p^s over F+uF Journal of Algebra and Its Applications
Print ISSN: 0219-4988
Online ISSN: 1793-6829
 T3/2018   Singapore  Bài báo ISI
12 Nguyễn Trọng Bắc Songsak, H.Q.Dinh, T.Vo (ngoài trường) On a class of constacyclic codes of length 4p^s over F+uF Journal of Algebra and Its Applications
Print ISSN: 0219-4988
Online ISSN: 1793-6829
 T3/2018   Singapore  Bài báo ISI
13 Trần Thị Phương Hạnh  KHCB Trần Văn Giảng Phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam: Bước chuyển lớn từ đường lối, chính sách Tạp chí Tài chính, ISSN 2615 - 8973, tr. 9 - 12  T3/2018   Việt Nam  Bài báo đăng tạp chí 0,5 đ
14 Đinh Thị Tuyết KHCB   Krishnamurti và quan niệm của ông về vai trò của gia đình trong giáo dục  Tạp chí Giáo dục; Chỉ số ISSN 2354-0753; Từ trang 57 -59  T1/2018   Việt Nam  Bài báo đăng tạp chí 0,75 đ
15 Đinh Thị Tuyết   Krishnamurti và quan niệm giáo dục xuất phát từ tình yêu Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á
 ISSN 0866-7314, Số 2 - 2018, tr. 34 -39
 T1/2018   Việt Nam  Bài báo đăng tạp chí 0,75 đ
16 Nguyễn Quỳnh Hoa KHCB Nguyen Xuan Tan, Nguyen Ba Minh (Ngoài trường) Quasi-Equilibrium Problems and Fixed Point Theorems of the Sum of l.s.c. and u.s.c. Mappings Minimax Theory and its Applications, ISSN 2199 - 1413, Volume 3 (2018), No. 1, 57–72  T1/2018  Đức  Bài báo ISI
17 Trần Thị Mai KHCB Do Van Luu (ngoài trường) Optimality and duality in constrained interval-valued optimization 4OR A Quarterly Journal of Operations Research
ISSN: 1619-4500 (Print) 1614-2411 (Online)
 T2/2018   Mỹ  Bài báo ISI
18 Phạm Hồng Trường KHCB LI Chun-nian
YUAN Gong-lin
WANG Bo-peng
(Ngoài trường)
A modified Liu-Storey conjugate gradient algorithm for nonsmooth minimization problems Journal of Guangxi University( Nat Sci Ed), ISSN 1001-7445 , Vol.42 No.5  Oct.2017, 1974 - 1979  T10/2017   Trung Quốc  Bài báo quốc tế
19 Phạm Hồng Trường Xiangrong Li
 Songhua Wang
(Ngoài trường)
A Conjugate Gradient Algorithm under Yuan-Wei-Lu Line Search Technique for Large-Scale Minimization Optimization Models Mathematical Problems in Engineering, ISSN 15635147, 1024123X,  Volume 2018 (2018), Article ID 4729318, 11 pages  T2/2018   Mỹ  Bài báo ISI
Danh sách có….. bài báo.
          Thái Nguyên, ngày  20 tháng 4 năm 2018
XÁC NHẬN CỦA KHOA   NGƯỜI LẬP
TRƯỞNG KHOA          
                 
                 
                 
TS. Phạm Hồng Trường   Hoàng Thanh Hải

 

Video