Bộ môn Lý luận chính trị tham gia buổi khảo sát và lấy ý kiến về khung chương trình, giáo trình môn Kinh tế chính trị
11/04/2018 | 1454 lượt xem

Bộ môn Lý luận chính trị tham gia buổi khảo sát và lấy ý kiến về khung chương trình, giáo trình môn Kinh tế chính trị trong đào tạo trình độ đại học tại Đại học Thái Nguyên

                   Gắn với các quan điểm, chủ trương về giảng dạy các môn lý luận chính trị trong tình hình mới như Kết luận 94-KL/TW ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Ban Bí thư “về việc tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục kinh tế quốc dân”; Hướng dẫn số 127HĐ/BTGTW ngày 30 tháng 6 năm 2014, hướng dẫn thực hiện Kết luận 94-KL/TW ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Ban Bí thưvề việc tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục kinh tế quốc dân” và Kết luận 04-KL/BTGTW ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc triển khai thực hiện Kết luận 94-KL/TW ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Ban Bí thư “về việc tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục kinh tế quốc dân”, Hội đồng Biên soạn giáo trình các môn Lý luận chính trị đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp từ các cơ sở giáo dục đại học về khung chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị, nhằm chuẩn bị cho xuất bản bộ giáo trình mới cho các môn học trong thời gian tới.

Trong quá trình lấy ý kiến về khung chương trình, giáo trình mới cho các môn lý luận chính trị, Hội đồng biên soạn giáo trình môn Kinh tế chính trị Mác – Lênin đã có buổi gặp gỡ,  lấy ý kiến của giảng viên giảng dạy môn Kinh tế Chính trị tại các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên theo Công văn số 1150/BGDDT-GDDH ngày 26/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai khảo sát và lấy ý kiến về khung chương trình, giáo trình môn Kinh tế chính trị trong đào tạo trình độ đại học vào ngày 4 tháng 4 năm 2018.

 

Tham gia buổi đóng góp ý kiến, đại diện giảng viên giảng dạy môn Kinh tế Chính trị - Bộ môn Lý luận Chính trị thuộc Khoa Khoa học Cơ bản, trường Đại học Kinh tế  & QTKD đã có dịp lắng nghe ý kiến và quan điểm của các nhà khoa học trong Hội đồng biên soạn giáo trình, đồng thời đóng góp một số ý kiến xuất phát từ thực tiễn giảng dạy các môn lý luận chính trị cho sinh viên khối ngành kinh tế, thuộc hệ không chuyên lý luận chính trị. Cũng tại buổi góp ý, giảng viên bộ môn LLCT đã được lắng nghe ý kiến đóng góp từ giảng viên các trường ĐH thành viên ĐH Thái Nguyên, từ đó tiếp tục nghiên cứu và triển khai tại Bộ môn nhằm đóng góp ý kiến cho khung chương trình, giáo trình môn kinh tế chính trị Mác – Lê nin cũng như các môn lý luận chính trị khác, góp phần hoàn thiện bộ giáo trình mới trong thời gian tới, nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy các môn LLCT trong các cơ sở giáo dục đại học.

                                                                                                  

Viết bài: Thu Huyền

Đăng tin: Trần Thị Xuân

 

Video