CÁC BÀI BÁO QUỐC TẾ ĐÃ CÔNG BỐ
24/02/2017 | 1523 lượt xem

CÔNG BỐ QUỐC TẾ CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU GIAI ĐOẠN 2011-2015

 

TT

Tên bài báo

Tên các tác giả

Tên tạp chí/ hội nghị, hội thảo khoa học

Năm xuất bản/ thời gian tổ chức

Ghi chú

 
 
 

1

NOVEL CRITERIA FOR GLOBAL STABILIZATION OF DISCRETE-TIME NEURAL NETWORKS WITH INTERVAL TIME-VARYING DELAYS 

Trần Nguyên Bình

 Neural, Parallel, and Scientific Computations

2014

Tạp chí

 

2

平行机上单位加工时间加权总完工时间排序问题的反问题 (THE INVERSE PROBLEM OF THE TOTAL WEIGHTED COMPLETION TIME PROBLEM WITH UNIT PROCESSING TIME ON IDENTICAL PARALLEL MACHINES)

Phạm Hồng Trường

Journal of East China University of Science and Technology

2012

Tạp chí

 

3

Numerical Simulation and Analysis of Gas-Liquid Flow in a T-JunctionMicrochannel

Phạm Hồng Trường

Advances in Mechanical Engineering (SCIE)

2012

Tạp chí

 

4

THE INVERSE PARALLEL MACHINE SCHEDULING PROBLEM
WITH MINIMUM TOTAL COMPLETION TIME

Phạm Hồng Trường

JOURNAL OF INDUSTRIAL AND
MANAGEMENT OPTIMIZATION (SCI)

2014

Tạp chí

 

5

INVERSE SCHEDULING PROBLEM OF THE TOTAL WEIGHTED COMPLETION TIME PROBLEM WITH UNIT PROCESSING TIME ON IDENTICAL PARALLEL MACHINES FOR TWO TYPES OF NORMS l_1 AND l_2

Phạm Hồng Trường

Journal of Guangxi Teachers Education University (NATURAL SCIENCE EDITION)

2014

Tạp chí

 

6

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại VPBank - Chi nhánh Bắc Giang

Nguyễn Vân Thịnh

Kinh tế Châu Á
Thái Bình Dương

2014

Tạp chí

 

7

Impact evluation of Tang Long copper-refining factory on surroundings' livelihood

Nguyễn Vân Thịnh, Lê Thị Yến, Phạm Lê Vân

Renpers 5

2015

Hội thảo

 

8

Economic Cooperation in Greater Mekong Sub-region for prosperity

Nguyễn Vân Thịnh

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về “Hợp tác nghiên cứu hướng tới hội nhập ASEAN”

2014

Hội thảo

 

9

Skew Constacyclic Codes over Finite Fields and Finite Chain Rings

Nguyễn Trọng Bắc

Mathematical Problems in Engineering

2016

Tạp chí

 

 

Video