BỘ MÔN TOÁN
13/08/2016 | 4996 lượt xem

1. Tên bộ môn: Bộ môn Toán

          Bộ môn Toán – Khoa Khoa học cơ bản – Trường ĐH Kinh tế & QTKDTN được thành lập ngày 1 tháng 5 năm 2006 theo quyết định của Giám đốc đại học Thái Nguyên. Bộ môn được Nhà trường giao nhiệm vụ giảng dạy các môn: Toán cao cấp, Xác suất và thống kê, Toán kinh tế.

 Tổng số CBGV: 17

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ: 03; Thạc sỹ: 14; Cử nhân:0.

 2. Đội ngũ cán bộ thuộc bộ môn

 

DANH SÁCH CÁN BỘ BỘ MÔN TOÁN

STT

Họ và tên giảng viên

Phương thức liên lạc

1

ThS-GVC. Nguyễn Thị Thu Hường

Trưởng bộ môn

Điện thoại: 0912 004 918

Email:nguyenthithuhuong@tueba.edu.vn

huongmath@gmail.com

2

ThS. Trần Thị Mai

Phó trưởng bộ môn

Điện thoại: 0978 547 141

Email:  tranthimai879@gmail.com

tranthimai@tueba.edu.vn

3

TS. Ngô Thị Kim Quy

Phó trưởng bộ môn

Điện thoại: 0917 333 725

Email:  kimquykttn@gmail.com

4

TS.  Phạm Hồng Trường

Trưởng khoa

Điện thoại:0968 832 638

Email:  shanghaichina888@yahoo.com

Phamhongtruong888@gmail.com

5

ThS. Trần Nguyên Bình,

Trưởng phòng; GV kiêm nhiệm

Điện thoại: 0984 411 299

Email:  nguyenbinh.tueba@gmail.com

6

ThS. Trần Thanh Tùng

Giảng viên

Điện thoại: 0943 822 828

Email:  tttung.tueba@gmail.com

7

ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa

Giảng viên

Điện thoại: 0977 615 828

Email:  hoakhcb@gmail.com

8

ThS. Phạm Thị Linh

Giảng viên

Điện thoại: 0915 685 684

Email:  Caohoctoank4c@gmail.com

9

ThS. Nguyễn Việt Phương

Giảng viên

Điện thoại: 0977 615 535

Email:  nvphuongt@gmail.com

10

ThS.  Nguyễn Thị Thu Hằng

Giảng viên

Điện thoại: 0984 894 162

Email:  thuhangsptoantn@gmail.com

11

ThS – GVC Trần Đình Chúc

GĐ TTĐT theo NCXH; GV kiêm nhiệm

Điện thoại: 0912 737 635

Email:  tdchuc@tueba.edu.vn

12

ThS. Đỗ Thị Thanh Phúc

Giảng viên

Điện thoại: 0949 374 386

Email:  thanhphuc@tueba.edu.vn

13

ThS. Hoàng Thanh Hải

Giảng viên

Điện thoại: 0944009986

Email:hoangthanhhai03091988@gmail.com

14

ThS. Đồng Thị Hồng Ngọc

Giảng viên

Điện thoại: 0949332128

Email:  dongngoc.1088@gmail.com

15

ThS . Trần Thị Mai Linh

Giảng viên

Điện thoại: 0979543945

Email:  linhtran211.tn@gmail.com

16

ThS. Bùi Thị Hồng Hạnh

Giảng viên

Điện thoại: 0912914000

Email:  hanhbui.edu@gmail.com

17

Ts. Nguyễn Trọng Bắc

Giảng viên

Email:  bacnt2008@gmail.com

Điện thoại: 0916646097

3. Danh sách giảng viên đảm nhận giảng dạy các học phần

STT

HỌ VÀ TÊN

TOÁN CAO CÂP

XÁC XUẤT THỐNG KÊ

TOÁN KINH TẾ

1

Nguyễn Thị Thu Hường

x

x

 

2

Ngô Thị Kim Quy

x

x

 

3

Trần Thị Mai

X

X

 

4

Nguyễn Việt Phương

X

X

X

5

Trần Thị Mai Linh

X

X

X

6

Đồng Thị Hồng Ngọc

X

X

 

7

Hoàng Thanh Hải

X

X

 

8

Nguyễn Thị Thu Hằng

X

X

X

9

Nguyễn Quỳnh Hoa

X

X

 

10

Trần Thanh Tùng

X

X

 

11

Trần Đình Chúc

X

   

12

Phạm Hồng Trường

X

X

 

13

Trần Nguyên Bình

X

X

 

14

Phạm Thị Linh

X

X

X

15

Nguyễn Trọng Bắc

X

X

 

16

Đỗ Thanh Phúc

X

X

 

17

Bùi Thị Hồng Hạnh

X

X

 

4. Giới thiệu về các môn học

          * Toán cao cấp - Hình thức thi: Viết

          Môn học là tổ hợp của toán cao cấp phần đại số tuyến tính và phần giải tích. Môn học cung cấp khôi lượng kiến thức cơ bản tối thiểu cần thiết cho các nhà kinh tế, cung cấp cho sinh viên khối lượng kiến thức cơ bản về Định thức, ma trận, không gian véc tơ n chiều và các phép biến đổi tuyến tính, hệ phương trình tuyến tính, dạng toàn phương, giải tích hàm một biến và hàm nhiều biến. Rèn luyện lăng lực tư duy logic, kỹ năng tính toán và bước đầu giúp sinh viên vận dụng khối kiến thức toán học vào phân tích các mô hình, đối tượng kinh tế.

         * Xác suất và thống kê -Hình thức thi: Viết

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Biến cố, biến cố ngẫu nhiên, xác suất, đại lượng ngẫu nhiên, các tham số đăc trưng của đại lượng ngẫu nhiên, các quy luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên, đại lượng ngẫu nhiên nhiều chiều, mẫu và thống kê mô tả, các quy luật phân phối đặc trưng mẫu, bài toán ước lượng tham số của đại lượng ngẫy nhiên, bài toán kiểm định giả thuyết thống kê, phân tích tương quan hồi quy. Khối kiến thức xác suất và thống kê cung cấp khối lượng kiến thức tối thiểu cơ bản để sinh viên tiếp cẩn vận dụng, phân tích các mô hình, đối tượng kinh tế.

          * Toán kinh tế - Hình thức thi - Viết

Toán kinh tế là môn khoa học nhằm vận dụng toán học trong phân tích các mô hình kinh tế để từ đó hiểu rõ hơn các nguyên tắc và các quy luật kinh tế của nền kinh tế thị trường. Toán kinh tế cung cấp cho các Nhà Quản lý các kiến thức để họ có thể vận dụng vào việc ra các quyết định sản xuất. Môn toán kinh tế - Bộ môn toán – Khoa khoa học cơ bản cung cấp cho sinh viên khối lượng kiến thức cơ bản để sinh viên tiếp cận khối kiến thức chuyên ngành, bước đầu vận dụng, phân tích các mô hình, đối tượng kinh tế.

 

Video