BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
13/08/2016 | 5321 lượt xem

 

Năm thành lập: 5/2006 

Tổng số CBGV: 19

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ: 04,  Thạc sĩ: 15; Cử nhân: 0

Bộ môn Mác – Lênin, nay là Bộ môn Lý luận Chính trị, được thành lập theo quyết định thành lập Khoa Khoa học Cơ bản - trường Đại học Kinh tế & QTKD, ngày 1/5/2006 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy 6 môn lý luận. 

1.    Cơ cấu đội ngũ:

DANH SÁCH CÁN BỘ BM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

STT

Giảng viên

Email

Điện thoại

1

TS  Phạm Thị Nga  - Trưởng Bộ môn

vietanh8909@gmail.com

0962260638

2

Th.S Đào Thị Tân - Phó trưởng bộ môn

daothitan@tueba.edu.vn

0987995299

3

T.S Trần Huy Ngọc

huyngoc.kttn@gmail.com

0949128678

4

TS Ngô Thị Tân Hương - Phó  trưởng khoa

tanhuong@tueba.edu.vn

0974055252

5

T.S Nguyễn Thị Nội

noinguyen.tueba@gmail.com

0989346178

6

Th.S  Lê Thị Thu Huyền

lethithuhuyen@tueba.edu.vn

0986376209

7

Th.S  Trần Thị Phương Hạnh

phuonghanhdhkt@gmail.com

0966925311

8

ThS. Tạ Bích Huệ

bichhuetueba@gmail.com

0977598162

9

Th.S  Nguyễn T.Như Quỳnh

nhuquynh89.ajc@gmail.com

0945018019

10

ThS. Dương Thị Hương

huongnguyenthai26@gmail.com

0979787221

11

ThS. Phạm Thị Hồng Nhung

hongnhungktct@gmail.com

0966725211

12

ThS. Nguyễn Thu Phương

thuphuongls6789@gmail.com

01634431423

13

ThS. Đinh Thị Tuyết

dinhthituyet@tueba.edu.vn

0987819808

14

ThS. Trần Văn Giảng

giangtran84tn@gmail.com

01635712771

16

ThS. Lê Thị Bích Thủy

lethibichthuy@tueba.edu.vn

01654124000

17

Th.S  Bùi Thị Trà Ly

ly_tccb@tuebatueba.edu.vn

0983759581

18

Th. sĩ Nguyễn Thị Thủy

thuytrietnv@gmail.com

01688197692

19

Th. sĩ Đàm Thị Hạnh

damhanhsp@gmail.com

01649589708


2. Danh sách giảng viên đảm nhận giảng dạy các học phần 

STT

HỌ VÀ TÊN

TRIẾT HỌC

NHỮNG NLCB CỦA CNMLN HP1

NHỮNG NLCB CỦA CNMLN HP2

TƯ TƯỞNG HCM

ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCSVN

XÃ HỘI HỌC

1

Ngô Thị Tân Hương

X

X

X

     

2

Đặng Xuân Quý

X

         

3

Nguyễn Thị Nội

X

X

     

X

4

Đinh Thị Tuyết

X

X

X

     

5

Trần Văn Giảng

X

X

     

X

6

Dương Thị Hương

 

X

     

X

7

Đàm Thị Hạnh

 

X

X

     

8

Nguyễn Thị Thủy

 

X

       

9

Đào Thị Tân

   

X

 

X

 

10

Phạm Thị Nga

   

X

   

X

11

Lê Thị Thu Huyền

   

X

   

X

12

Phạm Thị Hồng Nhung

   

X

   

X

13

Trần Huy Ngọc

     

X

x

 

14

Nguyễn Thị Như Quỳnh

     

X

X

 

15

Lê Thị Bích Thủy

     

X

X

 

16

Tạ Bích Huệ

     

X

X

 

17

Bùi Thị Trà Ly

     

X

   

18

Trần Thị Phương Hạnh

     

X

X

 

19

Nguyên Thị Thu Phương

       

X

 

HÌNH THỨC THI CÁC MÔN HỌC

STT

Môn học

Hình thức thi

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin HP I

Viết (60’)

2

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin HP II

Viết (90’)

3

Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Viết (60’)

4

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Viết (90’)

5

Xã hội học

Viết (60’)

6

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin HP I Chất lượng cao

Vấn đáp

7

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin HP II Chất lượng cao

Vấn đáp

8

Tư Tưởng Hồ Chí Minh Chất lượng cao

Vấn đáp

9

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Chất lượng cao

Vấn đáp

10

Xã hội học Chất lượng cao

Vấn đáp

  

 3. Các tài liệu, công trình nghiên c��u khoa học đã công bố:

- Ths. Đặng Xuân Quý, Giáo trình Xã hội học đại cương, NXB ĐHTN, năm 2007.

- Bộ môn Lý luận chính trị, Bài giảng môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, khoa Khoa học cơ bản, ĐH KT & QTKD - ĐHTN, năm 2015.

- Bộ môn Lý luận chính trị, Bài giảng môn Đư���ng lối cách mạng của ĐCSVN, khoa Khoa học cơ bản, ĐH KT & QTKD - ĐHTN, 2015.

- Bộ môn Lý luân Chính trị, Bài giảng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa Khoa học cơ bản, ĐH KT & QTKD - ĐHTN, năm 2015.

 - Kỷ yếu hội thảo: Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa qua 30 năm đổi mới, 2014

4. Danh mục các tài liệu tham khảo các môn trong bộ môn: 

Môn: Xã hội học:

- Ths. Đặng Xuân Quý, Giáo trình Xã hội học đại cương, NXB ĐHTN, năm 2007.

- GS. Phạm Tất Dong – TS. Lê Ngọc Hùng, Xã hội học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007.

- Nguyễn Sinh Huy, Xã hội học đại cương, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999.

- Bộ môn Xã hội học, Trường ĐHKT QD Hà Nội (TS Nguyễn Thế Phán chủ biên), Giáo trình Xã hội học, NXB Lao động – Xã hội, 2002.

- TS. Lê Ngọc Hùng, Xã hội học Giáo dục, NXB Lí luận Chính trị, 2006.

- PGS. TS Mai Huỳnh Nam, Những vấn đề Xã hội học trong công cuộc đổi mới, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.

- Bùi Quang Dũng – Lê Ngọc Hùng, Lịch sử xã hội học, NXB Chính trị, 2005.

- TS Lê Hồng Minh, Hỏi và đáp xã hội học đại cương, NXB Chính trị Hành chính, 2010

Môn : Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin:

- Bộ môn Lý luận chính trị, Bài giảng môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, khoa Khoa học cơ bản, ĐH KT & QTKD - ĐHTN, 2008, 2012.

- Bộ Giáo dục và đào tạo, “Giáo trình môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ” (Trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2011.

- Bộ GD và ĐT, Giáo trình triết học Mác-Lênin (dùng trong các trường đại học, cao đẳng), NXB chính trị quốc gia, 2002-2007.

- Bộ GD và ĐT, Giáo trình kinh tế chính trị Mác-Lênin (dùng cho các khối ngành chuyên kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng), NXB chính trị quốc gia, 2002-2007.

- Bộ̣ GD và ĐT, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dùng trong các trường đại học và cao đẳng), NXB chính trị quốc gia, 2004-2007.

- TS. Lê Minh Nghĩa – TS. Phạm Văn Sinh, Hỏi và Đáp Môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, NXB Chính trị Quốc gia, 2010.

- GS. TS. Hoàng Chí Bảo, Bản chất khoa học và cách mạng của Chủ Nghĩa Mác – Lênin,NXB Chính trị Quốc gia, 2010.

+ Các tác phẩm kinh điển:

 - C.Mác và Ph.Ăngghen, luận cương về Phoi-ơ-BắcHệ tư tưởng Đức, toàn tập, tập 3, NXB Chính trị quốc gia, 1995.

 - C.Mác và Ph.Ăngghen, Chống Đuy-Rinh;Biện chứng của tự nhiên, toàn tập, tập 20, NXB Chính trị quốc gia, 1995.

 - C.Mác và Ph.Ăngghen, Tuyên ngôn Đảng cộng sản, toàn tập, tập 4, NXB Chính trị quốc gia, 1995.

 - C.Mác, bộ “tư bản”, quyển I, quyển II, quyển III, quyển IV, NXB sự thật HN, 1988.

 - C.Mác và Ph.Ăngghen, tư bảnquyển I, toàn tập, tập 23, NXB CTQG, 1993.

 - C.Mác và Ph.Ăngghen, tư bản, quyển II, toàn tập, tập 24, NXB CTQG, 1994.

 - C.Mác và Ph.Ăngghen, tư bản, quyển III, toàn tập, tập 25, NXB Chính trị quốc gia, 1994.

 - C.Mác và Ph.Ăngghen, tư bản, quyển IV, toàn tập, tập 26, NXB Chính trị quốc gia, 1995.

 - C.Mác và Ph.Ăngghen, Phê phán cương lĩnh Gôta, toàn tập, tập 19, NXB Chính trị quốc gia, 1995.

 - V.I Lênin, Bút ký triết học, toàn tập, tập 29, NXB Chính trị quốc gia, 2005.

 - V.I Lênin,Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán, toàn tập, tập 18, NXB Chính trị quốc gia, 2005.

 - V.I Lênin, Ba nguồn gốc và ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác, toàn tập, tập 23, NXB Chính trị quốc gia, 2005.

 - V.I Lênin, C. Mác, toàn tập, tập 26, NXB Chính trị quốc gia, 2005.

 - V.I Lênin, Nhà nước và cách mạng, toàn tập, tập 33, NXB CTQG, 2005.

 - V.I Lênin, Bàn về công đoàn, toàn tập, tập 42, NXB Chính trị quốc gia, 2005.

 - V.I Lênin, Chủ nghĩa đế quốc giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản, toàn tập, tập 27, NXB Chính trị quốc gia, 2005.

- Văn kiện Đại hội Đảng: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX, X,XI. NXB Chính trị quốc gia.

Môn: Đường lối cách mạng của ĐCSVN:

- Bộ môn Lý luận chính trị, Bài giảng môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN, khoa Khoa học cơ bản, ĐH KT & QTKD TN, năm 2015.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, “Giáo trình môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN” (Trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2014.

- “Giáo trình môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN” (Tài liệu phục vụ dạy và học Chương trình các môn Lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng), NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, 2004.

- Một số chuyên đề về Đường lối cách mạng của ĐCSVN, NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2008.

- Văn kiện Đảng Toàn tập (tập 1 – tập 54), văn kiện các đại hội (ĐHĐBTQ lần thứ VIII đến ĐHĐBTQ lần thứ XI).

- Hồ Chí Minh Toàn tập (tập 1 – tập 15) .

Môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Bộ môn Lý luân Chính trị, Bài giảng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa Khoa học cơ bản, ĐH KT & QTKD TN, năm 2015.

- Bộ Giáo dục và đào tạo, “Giáo trình môn Tư tưởng Hồ Chí Minh”, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2011.

- Hồ Chí Minh Toàn tập (tập 1 – tập 15) .

 - Văn kiện Đảng Toàn tập (tập 1 – tập 54).

 

Video