DANH SACH CB BM TOÁN
24/02/2017 | 4375 lượt xem

DANH SÁCH CÁN BỘ BỘ MÔN TOÁN

STT

Họ và tên giảng viên

Phương thức liên lạc

1

ThS-GVC. Nguyễn Thị Thu Hường

Trưởng bộ môn

Điện thoại: 0912 004 918

Email:nguyenthithuhuong@tueba.edu.vn

huongmath@gmail.com

2

ThS. Trần Thị Mai

Phó trưởng bộ môn

Điện thoại: 0978 547 141

Email:  tranthimai879@gmail.com

tranthimai@tueba.edu.vn

3

TS. Ngô Thị Kim Quy

Phó trưởng bộ môn

Điện thoại: 0917 333 725

Email:  kimquykttn@gmail.com

4

TS.  Phạm Hồng Trường

Trưởng khoa

Điện thoại:0968 832 638

Email:  shanghaichina888@yahoo.com

Phamhongtruong888@gmail.com

5

ThS. Trần Nguyên Bình,

Trưởng phòng; GV kiêm nhiệm

Điện thoại: 0984 411 299

Email:  nguyenbinh.tueba@gmail.com

6

ThS. Trần Thanh Tùng

Giảng viên

Điện thoại: 0943 822 828

Email:  tttung.tueba@gmail.com

7

ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa

Giảng viên

Điện thoại: 0977 615 828

Email:  hoakhcb@gmail.com

8

ThS. Phạm Thị Linh

Giảng viên

Điện thoại: 0915 685 684

Email:  Caohoctoank4c@gmail.com

9

ThS. Nguyễn Việt Phương

Giảng viên

Điện thoại: 0977 615 535

Email:  nvphuongt@gmail.com

10

ThS.  Nguyễn Thị Thu Hằng

Giảng viên

Điện thoại: 0984 894 162

Email:  thuhangsptoantn@gmail.com

11

ThS – GVC Trần Đình Chúc

GĐTT ĐTTNCXH - GV kiêm nhiệm

Điện thoại: 0912 737 635

Email:  tdchuc@tueba.edu.vn

12

ThS. Đỗ Thị Thanh Phúc

Giảng viên

Điện thoại: 0949 374 386

Email:  thanhphuc@tueba.edu.vn

13

ThS. Hoàng Thanh Hải

Giảng viên

Điện thoại: 0944009986

Email:hoangthanhhai03091988@gmail.com

14

ThS. Đồng Thị Hồng Ngọc

Giảng viên

Điện thoại: 0949332128

Email:  dongngoc.1088@gmail.com

15

ThS . Trần Thị Mai Linh

Giảng viên

Điện thoại: 0979543945

Email:  linhtran211.tn@gmail.com

16

ThS. Bùi Thị Hồng Hạnh

Giảng viên

Điện thoại: 0912914000

Email:  hanhbui.edu@gmail.com

17

Ts. Nguyễn Trọng Bắc

Giảng viên

Email:  bacnt2008@gmail.com

Điện thoại: 0916646097

 

Video