DS CB BM LLCT
24/02/2017 | 1516 lượt xem

DANH SÁCH CÁN BỘ BM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

STT

Giảng viên

Email

Điện thoại

1

TS Ngô Thị Tân Hương - Phó  trưởng khoa, Trưởng bộ môn

tanhuong@tueba.edu.vn

0974055252

2

Th.S Trần Huy Ngọc - Phó trưởng bộ môn

huyngoc.kttn@gmail.com

0949128678

3

Th.S Đào Thị Tân - Phó trưởng bộ môn

daothitan@tueba.edu.vn

0987995299

4

Th.S Nguyễn Thị Nội

noinguyen.tueba@gmail.com

0989346178

5

Th.S  Lê Thị Thu Huyền

lethithuhuyen@tueba.edu.vn

0986376209

6

Th.S  Trần Thị Phương Hạnh

phuonghanhdhkt@gmail.com

0966925311

7

ThS. Tạ Bích Huệ

bichhuetueba@gmail.com

0977598162

8

Th.S  Nguyễn T.Như Quỳnh

nhuquynh89.ajc@gmail.com

0945018019

9

ThS. Dương Thị Hương

huongnguyenthai26@gmail.com

0979787221

10

ThS. Phạm Thị Hồng Nhung

hongnhungktct@gmail.com

0966725211

11

ThS. Nguyễn Thu Phương

thuphuongls6789@gmail.com

01634431423

12

ThS. Đinh Thị Tuyết

dinhthituyet@tueba.edu.vn

0987819808

13

ThS. Trần Văn Giảng

giangtran84tn@gmail.com

01635712771

14

ThS. Lê Thị Bích Thủy

lethibichthuy@tueba.edu.vn

01654124000

15

TS  Phạm Thị Nga

vietanh8909@gmail.com

0962260638

16

Th.S  Bùi Thị Trà Ly

ly_tccb@tuebatueba.edu.vn

0983759581

17

Nguyễn Thị Thủy

thuytrietnv@gmail.com

01688197692

18

Đàm Thị Hạnh

damhanhsp@gmail.com

01649589708

19

ThS-GVC Nguyễn Văn Quý

 

 

 

Video