DS CB BM LLCT
24/02/2017 | 4554 lượt xem

DANH SÁCH CÁN BỘ BM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

STT

Giảng viên

Email

Điện thoại

1

TS  Phạm Thị Nga  - Trưởng Bộ môn

vietanh8909@gmail.com

0962260638

2

Th.S Đào Thị Tân - Phó trưởng bộ môn

daothitan@tueba.edu.vn

0987995299

3

TS. Trần Huy Ngọc

huyngoc.kttn@gmail.com

0949128678

4

TS Ngô Thị Tân Hương - Phó  trưởng khoa

tanhuong@tueba.edu.vn

0974055252

5

TS. Nguyễn Thị Nội

noinguyen.tueba@gmail.com

0989346178

6

Th.S  Lê Thị Thu Huyền

lethithuhuyen@tueba.edu.vn

0986376209

7

Th.S  Trần Thị Phương Hạnh

phuonghanhdhkt@gmail.com

0966925311

8

ThS. Tạ Bích Huệ

bichhuetueba@gmail.com

0977598162

9

Th.S  Nguyễn T.Như Quỳnh

nhuquynh89.ajc@gmail.com

0945018019

10

ThS. Dương Thị Hương

huongnguyenthai26@gmail.com

0979787221

11

ThS. Phạm Thị Hồng Nhung

hongnhungktct@gmail.com

0966725211

12

ThS. Nguyễn Thu Phương

thuphuongls6789@gmail.com

01634431423

13

ThS. Đinh Thị Tuyết

dinhthituyet@tueba.edu.vn

0987819808

14

ThS. Trần Văn Giảng

giangtran84tn@gmail.com

01635712771

16

ThS. Lê Thị Bích Thủy

lethibichthuy@tueba.edu.vn

01654124000

17

Th.S  Bùi Thị Trà Ly

ly_tccb@tuebatueba.edu.vn

0983759581

18

Th.S Nguyễn Thị Thủy

thuytrietnv@gmail.com

01688197692

19

Th.S Đàm Thị Hạnh

damhanhsp@gmail.com

01649589708

 

Video