Đề cương các môn học BM Lý luận chính trị
10/01/2017 | 779 lượt xem

Xem và tải về tại đây:

1. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Năm học 2014

Năm học 2016

2. HỆ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Môn Triết học DTTC2016

3. HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC, LIÊN THÔNG

Năm học 2012

Năm học 2014

Năm học 2016

 

Video