Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Giới thiệu về Khoa

 05/09/2016  14766

1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA

          

           Khoa Khoa học cơ bản là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường. Cơ cấu của khoa bao gồm Ban chủ nhiệm khoa, Hội đồng khoa học khoa, và các bộ môn. Khoa có chức năng dạy các môn thuộc khối kiến thức đại cương cho tất cả các ngành đào tạo trong trường; nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu chuyên môn lĩnh vực khoa học cơ bản; chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn của khoa; quản lý, điều hành trực tiếp đội ngũ cán bộ, giảng viên. Bên cạnh đó còn có các tổ chức đảng, đoàn thể như chi bộ đảng; Công đoàn khoa; chi đoàn giáo viên.

            Khoa có các nhiệm vụ sau đây:

         - Khoa KHCB trường Đại học Kinh tế & QTKD Thái Nguyên chịu trách nhiệm trước Nhà trường về công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học về các môn khoa học: Lý luận chính trị, Toán, Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục thể chất; cung cấp tới sinh viên khối kiến thức giáo dục đại cương, đáp ứng điều kiện cần và đủ trong quá trình tiếp cận khối kiến thức chuyên ngành và đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra; tham gia giáo dục chính trị, đạo đức, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cho sinh viên, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện của Nhà trường và xã hội.    

         - Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện giảng dạy các môn học thuộc khoa quản lý và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình. Tham mưu cho trường bổ sung cập nhật đề cương chương trình, ngân hàng đề thi; tài liệu; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập.

         - Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ: Thực hiện đề tài khoa học công nghệ các cấp; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng sinh viên giỏi; tham gia công tác phát triển quy mô tuyển sinh đào tạo.

          - Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo các môn học do khoa quản lý;

        - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc khoa; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đào tạo. Tiến hành đánh giá định kỳ cán bộ viên chức trong khoa để phân loại trình độ, sắp xếp công việc, nhằm đáp ứng yêu cầu cao về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

          - Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định chung của Nhà nước và những hướng dẫn cụ thể của trường;

 2. HỘI ĐÔNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

         

          Hội đồng khoa học và đào tạo khoa là tổ chức tư vấn cho Ban chủ nhiệm khoa về các vấn đề chiến lược đào tạo và nghiên cứu khoa học, được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng theo đề nghị của Chủ nhiệm khoa;

 Hội đồng khoa học và đào tạo khoa có nhiệm vụ tư vấn sau:

          - Xây dựng chiến lược phát triển, xác định các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về tất cả các lĩnh vực công tác trong khoa;

           - Lập quy hoạch cán bộ cho mỗi giai đoạn phát triển của khoa và lập kế hoạch hàng năm về biên chế, chỉ tiêu cán bộ của khoa;

            - Tham gia xem xét, bổ sung và hoàn thiện chương trình đào tạo và đề cương chi tiết các môn học khối kiến thức đại cương.

             - Tham gia thẩm định các giáo trình, các đề tài NCKH, quy định các sinh hoạt học thuật trong khoa; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ viên chức trong khoa;

             - Xét duyệt các đề xuất về trang thiết bị phục vụ giảng dạy, NCKH và đào tạo của khoa.

             - Duy trì trang web của khoa hoạt động có hiệu quả.

 3. CÁC BỘ MÔN

 

3. 1. Bộ môn Toán - Tin

            - Chịu trách nhiệm về mục tiêu, nội dung, chương trình giảng dạy, giáo trình, tài liệu học tập của các môn học: Toán cao cấp, Xác suất và thống kê, Toán kinh tế.

            - Chịu trách nhiệm về mục tiêu, nội dung, chương trình giảng dạy, giáo trình, tài liệu học tập các môn Tin học đại cương, tin học ứng dụng, chuẩn đầu ra về tin học cho CBVC, HSSV trong toàn trường.

 3. 2. Bộ môn Lý luận chính trị

          Bộ môn Lý luận chính trị có chức năng giảng dạy các môn lý luận chính trị thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ trường Đại học ban hành theo Quyết định số: 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa giao.

 3. 3. Bộ môn Ngoại ngữ

          - Chịu trách nhiệm về mục tiêu, nội dung, chương trình giảng dạy, giáo trình, tài liệu học tập của các môn học: Tiếng anh (1, 2, 3,4,5); Tiếng Anh chuyên ngành cho các ngành đào tạo trong trường đảm bảo chất lượng giáo dục.

          - Tham gia các đề án nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giảng dạy, nghiên cứu, học tập trong toàn trường.

 3. 4. Bộ môn Giáo dục thể chất

           - Chịu trách nhiệm về mục tiêu, nội dung, chương trình giảng dạy, giáo trình, tài liệu học tập của các môn học: Điền kinh; Bóng rổ; Bóng chuyền; Bóng đá cho các ngành đào tạo trong trường đảm bảo chất lượng giáo dục.

        - Tham gia tổ chức các phong trào hoạt động văn hóa, thể thao cho CBVC, HSSV trong toàn trường.

 4. VĂN PHÒNG KHOA

         Văn phòng khoa là bộ phận giúp việc cho Ban chủ nhiệm khoa thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của khoa. Văn phòng khoa bao gồm các cán bộ văn phòng và các trợ lý thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Ban chủ nhiệm khoa phân công.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN