Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Cơ cấu tổ chức

 08/04/2022  19488

DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ LÃNH ĐẠO

1. BAN CHI ỦY

- Phạm Hồng Trường ( Bí thư)

- Nguyễn Ngọc Bính (Phó bí thư)

- Trần Thị Mai  ( Chi uỷ viên)

- Phạm Thị Nga ( Chi uỷ viên)

- Phan Minh Huyền ( Chi uỷ viên)

2. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

- TS.Phạm Hồng Trường - Trưởng Khoa

-TS. Trần Thuy Ngọc - Phó trưởng khoa

3. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

-  Nguyễn Nam Hà (Chủ tịch)

- Nguyễn Thị Mai Hiền (Phó chủ tịch)

- Lê Thị Thu Huyền (ủy viên)

- Trần Thị Mai Linh (ủy viên)

- Tạ Mai Hương (ủy viên)

4. ĐOÀN THANH NIÊN

- Nguyễn Ngọc Bính (Bí thư)

- Nguyễn Hồng Hạnh (Phó bí thư)

- Tạ Bích Huệ (ủy viên)

- Nguyễn Thị Thuỷ (ủy viên)

- Trần Thị Mai Linh (ủy viên)

5. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

- Phạm Hồng Trường (Chủ tịch)

- Ngô Thị Tân Hương (Phó chủ tịch)

- Trần Thị Mai (uỷ viên)

- Vũ Văn Huy (uỷ viên)

- Nguyễn Nam Hà (uỷ viên)

- Phan Minh Huyền (uỷ viên)

- Phạm Thị Nga (uỷ viên)

- Nguyễn Trọng Bắc ( uỷ viên)

- Phạm Thị Linh (uỷ viên - thư ký)

6. CÁC TRỢ LÝ  KHOA

Trợ lý giáo vụ: Nguyễn Thị Mai Hiền 

Trợ lý Khoa học: Phạm Thị Linh

Trợ lý Khảo thí & ĐBLCGD: Đỗ Thanh Phúc


BÀI VIẾT LIÊN QUAN